2017: Utsmykning Gand Videregående skole del II/Gand High School, Sandnes part II

POLYTOP

Tittelen «Polytop» er hentet fra geometriens verden. Fra gresk: Poly:mange Top:side/flate. «Polytop» er en fellesbetegnelse for både todimensjonale og tredimesjonale mangesidige geometriske figurer.

Gand Videregående skole er mangesidig i sitt utdanningstilbud. I dette vide spekteret av utdanningsprogram og programfag kan man også se en tydelig og samlende side ved skolen. For samtlige fag og studieretninger er forholdet mellom teori og praksis viktig. Samtlige elever vil  øves i å oversette det teoretiske til det fysisk konkrete, det todimensjonale til det tredimensjonale og det digitale til det analoge -og tilbake igjen.

Med utgangspunkt og startpunkt i en enkel to-dimensjonal polytop ønsket jeg gjennom kantine, trapperom atrium og vegg utendørs å vise et flerdimensjonalt visuelt «puslespill». Et «puslespill» som både kan belyse skolens differensierte fasetter og sammenhengene mellom disse. Jeg henter konkret visuell inspirasjon fra større og mindre milepæler i det forrige århundre og knytter det opp mot skolens egen historie og skolens undervisning i dag.
 

 

PUBLIC COMMISSONS